Fokkerstraat 12, 3833LD, Leusden
+31645438943

Algemene Voorwaarden

FIA INTERNATIONAL, Vogelwikke 27, 3831 WG Leusden.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FIA International. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van FIA International, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

FIA International verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van FIA International zijn vrijblijvend. FIA International behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan FIA International en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar FIA International deze kosten komen voor rekening van de klant.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. FIA International verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is FIA International gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland, maar ook de rest van Europa op daarvoor ingestelde verzendkosten.

De bestelde goederen worden zo spoedig mogelijk verzonden wanneer voor 17:00 uur besteld is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij FIA International binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 1 werkdagen kunnen worden geleverd zal FIA International met de klant contact opnemen over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door FIA International overschreden wordt, zal FIA International de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemerde bevoegdheid om de overeenkomst met FIA International te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan FIA International te melden.

www.fiainternational.nl – info@fiainternational.nl

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat FIA International het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van FIA International, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan FIA International zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor FIA International. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door FIA International kunnen worden uitgesloten.

FIA International is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. FIA International zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. FIA International zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van FIA International. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. FIA International deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van FIA International, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij FIA International. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door FIA International, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van FIA International`s website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door FIA International geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FIA International is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met FIA International, Vogelwikke 27, 3831 WG Leusden. info@fiainternational.nl

FIA International is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 50452592 / Btw nummer NL822742342B01